• +90 534 520 7608
 • +90 534 520 7695

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

CLUB SPORTİVA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

 

Club Sportiva [Plüton Sportif Tesis İşletmeciliği A.Ş.] olarak, siz değerli üyelerimize ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla Kanun kapsamında Club Sportiva olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemeleri, Club Sportiva bünyesinde oluşturulmuş Politikalar, Prosedürler ve/veya Kurallar ile ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. KİŞİSEL VERİLER

Club Sportiva’ya sair yollarla iletmiş olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarası, fotoğrafınız, doğum yeri ve/veya tarihi ile nüfusa kayıtlı olduğunuz il, cinsiyet, boy, kilo, kan grubu, vücut kitle indeksi, vücut analizi, sağlık geçmişi, uyruk bilgileriniz, ev ve/veya ikametgah adresi, e-mail adresi, ev ve/veya cep telefonu ve/veya çağrı cihazı ve/veya fax numarası bilgileriniz, üyelik sözleşmesinin devamı sürecinde elde edilen Club Sportiva Politikaları, Prosedürleri, Kuralları ve/veya Talimatları ile uyumlu hareket edip etmediğinizin tespiti amacıyla tutulan tutanak, kamera görüntüleri, giriş-çıkış bilgileriniz, sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, müşteri temsilcileri ve/veya çağrı merkezi çalışma standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi; özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verilerinizi; Club Sportiva’ya iletmiş olduğunuz her türlü bilgiler ile diğer verilerinizi; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi, Club Sportiva’ya; ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi (“Kişisel Veri”) kapsamakta olup Club Sportiva tarafından 2. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve 3. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

Club Sportiva tarafından Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü düzenlemeleri, Club Sportiva bünyesinde oluşturulmuş Politikalar, Prosedürler ve/veya Kurallar ile ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
 • Kişisel Verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,
 • Club Sportiva bünyesinde yer alan spor tesislerinin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Size özel kişiselleştirilmiş spor programları hazırlanması,
 • Spor tesislerimiz ile ilgili fiyat teklifi almanız halinde kampanya ve indirimler hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya hatırlatma,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
 • Spor tesislerimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Size sunduğumuz hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve üye memnuniyetinin artırılması
 • Üyeliğiniz süresinde grup derslerinde yer alan fotoğraflarınızın Club Sportiva sosyal medya platformlarında yayınlanarak tanıtımların yapılması,
 • Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,
 • Ve bunlarla sınırlı olmaksızın, spor tesisi üyelik hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, üye memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Club Sportiva ve/veya Club Sportiva’ya ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3. KİŞİSEL VERİ AKTARIMI

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verilerinizi 2. Maddede yer alan amaçlar doğrultusunda; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemeleri, Club Sportiva bünyesinde oluşturulmuş Politikalar, Prosedürler ve/veya Kurallar ile ilgili diğer sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; bankalar, mali müşavirler, avukatlar, sandıklar, vakıflar; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Verileriniz; 2. Maddede belirtilen amaçlarla; Club Sportiva bünyesinde yer alan spor tesislerine gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, sms, mms vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden online olarak, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, dergi abonelik formu gibi yazılı, basılı ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin, KVKK 7/f.1. maddesine göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca Kişisel Verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel Verilerinizin silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Verilerinizin Club Sportiva tarafından Veri Sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi yazılı olarak hizmet almış olduğunuz spor tesisi adresine elden teslim etmek, noter kanalıyla göndermek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atmak veyahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı [info@sportivamanisa.com] adresine e-posta ile göndermek sureti ile;

 • Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amaçlarını öğrenme,
 • Kişisel verinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Club Sportiva’nın söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Club Sportiva, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Bu halde başvurunun Club Sportiva’nın hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret iade edilir.

6. AÇIK RIZA OLMAKSIZIN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENEBİLECEĞİ DURUMLAR

Kanun’un 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz işlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Club Sportiva’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

AÇIK RIZA BEYANI

Tarafıma gerekli aydınlatmanın açıkça yapıldığını, metnin tamamını okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın iş bu metinde belirtilen kişisel verilerimin, belirtilen amaç, yöntem ve sürelerle Club Sportiva tarafından işlenmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

RANDEVU AL
E-KATALOG